Bài toán về tuổi

Đây là chuyên đề “Bài toán về tuổi”.

Chúc các em hoàn thành tốt chuyên đề.