Thư viện của IQ Math gồm có:

  1. Sách miễn phí.
  2. Thư viện ảnh.
  3. Thư viện video:

       Trong Thư viện video có chứa các thư viện sau:

          Để vào các thư viện này, các bạn cần phải ĐĂNG NHẬP nhé.