Chuyên đề 3: Dạng toán tính ngược từ cuối và suy luận