Khai giảng năm học mới 2022-2023

Một số hình ảnh ngày khai giảng tại IQ Math: