Chuyên đề 5: Kỹ thuật tính, quan hệ giữa các thành phần của phép tính