TOÁN VUI MỖI TUẦN – Tuần 5

Toán vui tuần 5 – Bài số 1

Tom và Finn có 100 viên bi. Số bi của Tom nhiều gấp 4 lần của Finn. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Gợi ý

Các con có thể dùng phương pháp sơ đồ.

Lời giải

Vẽ sơ đồ số viên bi của Tom và Finn, có tất cả 5 phần, trong đó Tom gồm 4 phần và Finn là 1 phần.

Như vậy, mỗi phần sẽ có 100 : 5 = 20 viên bi. Suy ra, Tom có 4 x 20 = 80 viên bi, và Finn có 1 x 20 = 20 viên bi.

Đáp số: Tom có 80 viên bi, Finn có 20 viên bi.

Toán vui tuần 5 – Bài số 2

Gợi ý

Số cần tìm là tích của 2 số.

Lời giải

Nhìn vào hình vẽ, chúng ta thấy quy luật của các số như sau:

  • 60 = 6 x 10
  • 45 = 5 x 9
  • 30 = 5 x 6

Suy ra:

  • Số cần tìm = 10 x 9

Đáp số: Số cần tìm là 90.

Toán vui tuần 5 – Bài số 3

Trước khi chơi trò chơi, các bạn nhỏ cùng xếp hàng với nhau. Tom đứng thứ 5 trong hàng, bạn ấy cũng xếp thứ 8 nếu tính từ cuối hàng. Hỏi có bao nhiêu bạn nhỏ cùng xếp hàng?

Gợi ý

Các con sử dụng phép toán cộng nhé.

Lời giải

Số bạn nhỏ trong hàng là: 4 + 1 + 7 = 12.

Đáp số: có 12 bạn nhỏ cùng xếp hàng.