TOÁN VUI MỖI TUẦN – Tuần 7

Toán vui tuần 7 – Bài số 1

Gợi ý

Các con sử dụng phép toán cộng và nhân nhé.

Lời giải

Lá = 5

Con sâu = 3

Quả táo = 9

Do đó, giá trị của biểu thức cần tính là: 

9 + 3 +(5 x 3) = 27

Đáp số: 27

Toán vui tuần 7 – Bài số 2

Ly cà phê nào đầy trước?

Gợi ý

Tại mỗi chổ rẽ nhánh, các con chọn nhánh thấp nhất nhé!

Lời giải

Đáp số: Ly số 4 đầy trước.

Toán vui tuần 7 – Bài số 3

Gợi ý

Hình vuông là hình tứ giác, có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc bằng nhau.

Lời giải

Số hình vuông nhỏ nhất (gồm 1 ô) = 16

Số hình vuông gồm 4 ô = 9

Số hình vuông gồm 9 ô = 4 

Số hình vuông gồm 16 ô = 1.

Tổng cộng có: 16 + 9 + 4 + 1 = 30.

Đáp số: 30 hình vuông